“Voor (lokaal)beleid”

Het beleid?!

Armoede bestaat in alle conjuncturen en welvaartsregimes, ook in hoog geïndustrialiseerde en welvarende samenlevingen. De vraag waarom dat zo is, blijft meestal onbeantwoord. Het individueel schuldmodel legt de schuld van armoede bij de mensen zelf omdat men de diepere oorzaak, armoede, niet (her)kent. Een dergelijke verklaring is echter sterk beschuldigend, gaat voorbij aan de maatschappelijke processen die armoede veroorzaken en belemmert daarmee een doeltreffend armoedebestrijdingsbeleid.

Dit gebrek aan kennis ligt (mee) aan de basis van de drempels waar mensen in armoede op verschillende levensdomeinen mee geconfronteerd worden. De kloof tussen mensen in armoede en anderen, zoals hulp- en dienstverleners, speelt een belangrijke rol. Om deze drempels weg te werken, is onder meer aandacht nodig voor communicatie en informatie op maat van mensen in armoede en vorming en sensibilisering van hulp- en dienstverleners over de leefwereld van mensen in armoede.

De Vlaamse overheid wil de verzamelde kennis en ervaringsdeskundigheid over armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen bij een ruim publiek verspreiden om op die manier te komen tot meer respect, solidariteit en sociale insluiting. Verschillende organisaties zorgen voor sensibilisering en vorming, naast hun andere taken.

In het kader van vorming worden

4 initiatieven ondersteund:

TAO Armoede: Team Advies en Ondersteuning

TAO Armoede is een deelwerking van vzw De Link. Het Team voor Advies en Ondersteuning biedt inzicht in de armoedemechanismen van binnenuit door het inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Hulp- en dienstverlening en beleidsinstanties die hun acties voor en met mensen in armoede effectiever willen maken, kunnen een beroep doen op TAO Armoede voor vorming, advies, coaching of het inhuren van de ervaringsdeskundigen.
www.tao-armoede.be

Armoede In-zicht

Armoede In-zicht is een gezamenlijk project van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen en Welzijnszorg vzw. Het project wil inzicht bevorderen in die uitsluitingsmechanismen en in hoe mensen in armoede die situatie beleven. Armoede In-zicht wil via vorming kortsluitingen tussen armen en niet-armen blootleggen en op die manier werken aan een duurzamere dialoog. Samen met mensen in armoede bouwden we hieromtrent expertise op.
www.armoede-in-zicht.be

Bind-Kracht

Bind-Kracht is een initiatief binnen de Karel de Grote-hogeschool. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan mensen in armoede. Het ontwikkelen van krachtgerichte hulpverleningsrelaties, omgaan met afhankelijkheid in de hulpverlening, werken aan duurzame resultaten inzake autonomieverhoging en integratie, werken aan inspraak, participatie en empowerment zijn daarbij kernthema’s. www.bindkracht.be

Cedes

Cedes is een vormingsorganisatie die ijvert voor integrale armoedebestrijding. De organisatie richt zich naar groepen van zowel mensen in armoede zelf als van alle andere actoren die armoede (willen) bestrijden. Ze biedt ondersteuning door procesbegeleiding, methodiekontwikkeling, training, coaching, advies en sensibilisatie.
www.cedes-ed.org

Verantwoordelijkheid

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. We zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, … Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rechten te realiseren.

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, … Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon, deelnemen in de toekenning van de minimumlevering voor aardgas …

Met een leidraad voor elke gemeente wil het Netwerk tegen Armoede de lokale besturen inspireren en met hen in dialoog gaan over hoe we de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting kunnen winnen. Lees hier de leidraad

netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal/onze-kijk-op-lokaal-sociaal-beleid

Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2017 van Oases focust op lokaal sociaal beleid. Het Netwerk tegen Armoede schreef een hoofdstuk met recepten voor een lokaal beleid dat armoede kan terugdringen (blz. 187-203).. Download hier het Jaarboek.

Ook het kinderarmoedefonds werkte een brochure uit voor de lokale besturen

kinderarmoedefonds.be/bekijk-onze-brochure

Cebud stelde met partners factsheets op voor beginnende raadsleden. www.cebud.be › factsheets-bcsd

Behandel iemand zoals hij is 

en hij blijft zoals hij is

Behandel iemand zoals hij zou kunnen zijn 

en hij wordt wie hij kan zijn.

– Goethe